مقدمات رشد بر اساس تیپولوژی شخصیت مادر

معرفی خدمات آموزشی

نام  استاد : حبیب قاسمی

تحصیلات : کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی

تربیت دینی کودکان اهمیت خاصی در نظام آموزشی و تربیتی اسلام دارد.تحقیقات نشان می دهد فقدان بسیاری از افرادی که در بزرگسالی نسبت به عبادات و معنویت گرایش کمتری دارند ،ذاتاً بی اعتقاد به دین و تکالیف دینی نیستند.بلکه عواملی چون بی توجهی و عدم تقیّد والدین نسبت به انجام به موقع تکالیف عبادی در فقدان تمایلات معنوی فرزندان نقش بسزایی دارند.اگر چه پدر و مادر هرکدام به نوبه خود تأثیر خاصی در تربیت صحیح فرزند دارند اما در این میان نقش مادر پررنگ تر است چرا که بیش از پدر مرتبط با فرزند می باشد. آنچه که باید بیش از پیش مد نظر قرار گیر اخلاق و رفتار مادر است چرا که کودک در رفتار او را شاهد و نمونه قرار داده و مفاهیم مذهبی و اخلاقی را از او می گیرد.

 

سرفصل مطالب  :

1 – مادر آزاد و اسیر من

2 – مادر کوچکیم

3 – مادر ترسو

4 – مادر آشپزم

5 – مادر کارمندم

6 – مادر تلفنچیم